Powrót do wyników wyszukiwania Dodane 17 czerwca 2020

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej - Oferta z Jobs.pl

Administracja biurowa » Pracownik biurowy

 • Województwozagranica
 • Miejscowośćinne
 • AdresPolska
Dodaj do:

Opis:

Jobs.pl

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

Nr ref.: /JOBS.pl

 • Opis stanowiska:

  • Obchody terenu chronionego
  • Zapewnienie bezpieczeństwa chronionego obiektu
  • Kontrola wejścia na teren obiektu
  • Reagowanie na zagrożenia

  Wymagania:

  • Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej
  • Niekaralność
  • Dyspozycyjność
  • Chęci do pracy

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie
  • Elastyczny grafik
  • Zmiany w systemie 12h.

   7:00-19:00

   19:00-7:00

    

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

  Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan aplikuje.

  W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Grupa Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Grupa Solid Security Sp. z o. o.
  Klauzula Informacyjna
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solid Security Sp. z o. o.('ADO')
  Dane kontaktowe: . Postępu 17, 02-676 Warszawa
  2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod.gss[at]solidsecurity.pl   
  . Pañstwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy bêd¹ przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postêpowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która mo¿e zostaæ odwo³ana w dowolnym czasie.
  ADO bêdzie przetwarza³a Pañstwa dane osobowe, tak¿e w kolejnych naborach pracowników je¿eli wyra¿¹ Pañstwo na to zgodê, która mo¿e zostaæ odwo³ana w dowolnym czasie.
  Je¿eli w dokumentach zawarte s¹ dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna bêdzie Pañstwa zgoda na ich przetwarzanie, która mo¿e zostaæ odwo³ana w dowolnym czasie.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog¹ byæ: podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzaj¹ dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. agencje pracy, firmy ksiêgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy us³ug IT.
  5. Pañstwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym bêd¹ przechowywane do zakoñczenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyra¿onej przez Pañstwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przysz³ych rekrutacji, Pañstwa dane bêd¹ wykorzystywane przez 9 miesiêcy.
  6. Maj¹ Pañstwo prawo do:

  -      dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  -             sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  -             ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  -             usuniêcia danych osobowych;

  -             do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzêdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s¹ na podstawie udzielonej przez Pani¹/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofn¹æ udzielon¹ zgodê  w dowolnym momencie, bez wp³ywu na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniêciem.
  7. Podanie przez Pañstwa danych osobowych w zakresie wynikaj¹cym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbêdne, aby uczestniczyæ w postêpowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pañstwa innych danych jest dobrowolne.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16 pod numerem: 786-857-912 lub przesłanie CV.


Aplikuj teraz

Ogłoszenie pochodzi z serwisu Jobs.pl.


najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...