Ogłoszenie, którego szukasz jest nieaktywne.

Kursy i szkolenia zawodowe » Inne

  • Województwo lubelskie
  • Miejscowość Lublin

Opis:

Szkolenia zawodowe i staże dla Ciebie. Fundacja Inicjatyw Menadżerskich zaprasza do udziału w Pro¬jekcie „Aktywni i sku¬teczni na rynku pracy” . Wsparcie skie¬ro¬wane jest do 60 osób bez¬ro¬bot¬nych i bier¬nych zawo¬dowo z terenu woje-wódz¬twa lubel¬skiego w wieku powy¬żej 30 r.ż., w tym w szcze¬gól¬no¬ści do osób nie¬peł¬no¬spraw¬nych, osób powy¬żej 50 roku życia, rol¬ni¬ków i człon¬ków ich rodzin, dłu¬go¬trwale bez¬ro¬bot¬nych, osób o niskich kwa¬li¬fi¬ka¬cjach zawodowych. Każdy z uczest¬ni¬ków będzie mógł szkorzystac ze wsparcia doradcy zawodowego, szkolenia zawodowego (tj. Mon¬ter paneli PV, Pro¬jek¬tant apli¬ka¬cji sie¬cio¬wych i multimedialnych, Cukier¬nik, Kosme¬tyczka) oraz płat¬nego 5-miesięcznego stażu zawodowego Więcej informacji: http://fim.org.pl/projekt/aktywni-i-skuteczni-na-rynku-pracy/ Projekt współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa. Okres realizacji projektu: 1.09.2016 r. — 31.01.2017 r.

Ciekawe oferty z tego działu:
Kierowca CE, Walsrode, 2300 EUR netto
Masz doświadczenie na stanowisku kierowcy z kategorią prawa jazdy CE? Szukasz pracy na terenie Niemiec ? Nie czekaj ! Aplikuj ! ASMO Solutions Dueutschland GmbH Asmo Solutions to doświadczony...
Zobacz także >>
Porady ekspertów - zobacz artykuły
Jeśli nie studia to co?
Jeśli nie studia to co?
Czas matur dobiegł końca, trwa rekrutacja na studia, teraz przed młodymi ludźmi kolejne bardzo trudne zadanie – decyzja, co zrobić ze swoją przyszłością. Studia, szkoła policealna, a może...

Proszę czekać - ładowanie treści...