Powrót do wyników wyszukiwania Dodane 11 października 2016

Szkolenia zawodowe w ramach Projektu: "Aktywni i skuteczni na rynku pracy"

Kursy i szkolenia zawodowe » Inne

Dodaj do:

Opis:

Szkolenia zawodowe i staże dla Ciebie.

Fundacja Inicjatyw Menadżerskich zaprasza do udziału w Pro¬jekcie „Aktywni i sku¬teczni na rynku pracy” . Wsparcie skie¬ro¬wane jest do 60 osób bez¬ro¬bot¬nych i bier¬nych zawo¬dowo z terenu woje-wódz¬twa lubel¬skiego w wieku powy¬żej 30 r.ż., w tym w szcze¬gól¬no¬ści do osób nie¬peł¬no¬spraw¬nych, osób powy¬żej 50 roku życia, rol¬ni¬ków i człon¬ków ich rodzin, dłu¬go¬trwale bez¬ro¬bot¬nych, osób o niskich kwa¬li¬fi¬ka¬cjach zawodowych.
Każdy z uczest¬ni¬ków będzie mógł szkorzystac ze wsparcia doradcy zawodowego, szkolenia zawodowego (tj. Mon¬ter paneli PV, Pro¬jek¬tant apli¬ka¬cji sie¬cio¬wych i multimedialnych, Cukier¬nik, Kosme¬tyczka) oraz płat¬nego 5-miesięcznego stażu zawodowego
Więcej informacji: http://fim.org.pl/projekt/aktywni-i-skuteczni-na-rynku-pracy/

Projekt współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa.

Okres realizacji projektu: 1.09.2016 r. — 31.01.2017 r.


zadaj pytanie ogłaszającemu


Twój e-mail*
Twoja wiadomość*
Przepisz tekst z obrazka obok*
 

najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...