Powrót do wyników wyszukiwania Dodane 31 maja 2016

Specjalista - Oferta z Jobs.pl

Inne » Inne - różne

 • WojewództwoCała Polska
Dodaj do:

Opis:

Jobs.pl

Specjalista

Nr ref.: /JOBS.pl

 • do spraw

 • ds. szkód i ocen strategicznych
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o uzgodnieniu zakresu, sposobu i terminu zakończenia rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi;
  • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczących historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
  • Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów polityk, strategii, planów, programów i innych dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b e d n e:

  • wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
  • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
  • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość aktów wykonawczych do tych ustaw;
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • umiejętność analizy opracowań eksperckich;
  • odpowiedzialność.

  wymagania dodatkowe:

  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
  • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
  • umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows).

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  • praca biurowa
  • kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 • ~kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

  Wymagane dokumenty prosimy wysyłać na adres:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 • Obrońców Stalingradu 66
 • 45-512 Opole

  Liczba stanowisk pracy:

  1

  Miejsce wykonywania pracy:

  Opole

  Adres urzędu:

  ul. Obrońców Stalingradu 66

 • 45-512 Opole

Kontakt:

1. Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie RDOŚ w Opolu (pok.4.31 A III piętro) z dopiskiem na kopercie "oferta pracy - specjalista ds. szkód i ocen strategicznych".
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnego etapu naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej a w przypadku braku adresu e-mail telefonicznie.
3. Oferty nie zakwalifikowane nie będą odsyłane, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
4. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych dokumentów lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
RDOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
5. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
6. Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod nr telefonu 77/4526254 lub 77/4526248.


Aplikuj teraz

Ogłoszenie pochodzi z serwisu Jobs.pl.


najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...